top of page

Wettelijke Informatie

 

Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch of professioneel advies. De website en haar inhoud zijn bedoeld om een ​​overzicht te geven van het kantoor PETILLION en haar advocaten. Hoewel PETILLION informatie op de website actueel en accuraat wil houden, kan bepaalde informatie onvolledig of onnauwkeurig zijn. PETILLION kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die optreedt of kan optreden als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie op de website of op websites die door hyperlinks worden genoemd. PETILLION behoudt zich het recht voor om informatie op de website te wijzigen, te corrigeren en geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

 

PETILLION gebruikt hyperlinks om te verwijzen naar websites en inhoud van derden die niet door PETILLION worden beheerd of gecontroleerd. Het gebruik van hyperlinks op de website van PETILLION geeft geen goedkeuring of verwantschap aan met de verwijzende website of de inhoud ervan. Eventuele websites of bronnen die door hyperlinks worden aangeduid vallen onder onder de verantwoordelijkheid van hun respectieve eigenaars of redactie.

 

Gebruikers kunnen op geen enkele manier rechten op deze website of de inhoud ervan ontlenen. Geen informatie of inhoud op deze website mag gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd worden voor niet-private of commerciële doeleinden, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van PETILLION of de relevante intellectuele eigendomsrechtenhouders.

Auteursrecht

De website en de inhoud ervan (inclusief ontwerp, teksten, afbeeldingen, logo's, enz.) zijn auteursrechtelijk beschermd. PETILLION is de enige houder van het auteursrecht in het logo en de verstrekte teksten en informatie op de website. De op de website gebruikte foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij Belgische wettelijke auteursrechtelijke uitzonderingen van toepassing zijn, vereist elke weergave, aanpassing, distributie of communicatie aan het publiek van dit beschermde materiaal expliciete voorafgaande toestemming.

Persoonlijke Levenssfeer

PETILLION streeft ernaar om de privacy en persoonsgegevens van gebruikers van haar website te beschermen.

Persoonsgegevens en informatie kunnen worden verzameld overeenkomstig de EU-verordening inzake algemene gegevensbescherming 2016/679 en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. PETILLION streeft ernaar de inzameling van persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

 

Gebruikers kunnen alle niet-afgeschermde delen van de website doorzoeken zonder dat persoonlijke gegevens aan PETILLION moeten worden bekendgemaakt. Om bepaalde afgeschermde delen van de website te kunnen bekijken, kan PETILLION van gebruikers identificatiegegevens vragen. PETILLION zal deze gegevens alleen gebruiken voor identificatie, communicatie en klantenbeheer. PETILLION fungeert als verwerkingsverantwoordelijke voor persoonlijke gegevens die zijn verwerkt in verband met het gebruik van deze website. Verwerkte informatie zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan communicatie, klantenrelatie, website beheer en analytics doeleinden. PETILLION zal persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken of overbrengen.

Gebruikers die meer informatie willen verwerven over de bescherming van hun privacy en het gebruik van hun persoonsgegevens door PETILLION, kunnen contact opnemen met PETILLION op: info@petillion.law.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die een website aan uw browser vraagt om op uw computer of mobiel apparaat op te slaan. Een cookie laat de website toe om uw acties of voorkeuren mettertijd te bewaren. Gebruikers kunnen op elk gewenst moment cookies in hun browserinstellingen weigeren en verwijderen. PETILLION gebruikt geen cookies om onnodige informatie te verzamelen die verband houdt met het gebruik van de website. Informatie die door cookies is opgeslagen, variëren van gebruikerstaal of andere voorkeuren naar gebruikersinvoer of authenticatiecookies. PETILLION gebruikt geen cookies voor reclame of direct marketing doeleinden.

Witwaspreventie

PETILLION verbindt zich ertoe om de regels inzake het voorkomen van witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals bepaald in de Europese Richtlijn 2015/849 en de Belgische wet van 18 september 2018, na te leven.


Als gevolg van deze regelgeving zijn onze advocaten gehouden om voorzorgen te nemen wanneer zij specifieke activiteiten of verrichtingen voor hun cliënten uitvoeren, namelijk wanneer zij gevraagd worden om:


i)    Hun cliënt bij te staan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen in verband met:
-    De aan- en verkoop van onroerend goed of bedrijven;
-    Het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa;
-    De opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen;
-    Het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen;
-    De oprichting, de exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren;
ii)    Op te treden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed.


In deze gevallen houden de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen onder andere in dat de identiteit van de cliënt, zijn lasthebber(s) en/of uiteindelijke begunstigde(n) (UBO) worden geverifieerd. Deze verificatie vereist dat PETILLION de nodige identiteitsbewijzen opvraagt en bijhoudt voor en tijdens de cliëntenrelaties en tot tien jaar na het einde van die relaties. In het geval een potentiële cliënt weigert mee te werken aan het verlenen van identiteitsinformatie en -bewijs is het PETILLION niet toegestaan op te treden voor of zakelijke relaties aan te gaan met die persoon of onderneming.


PETILLION’s andere verplichtingen inzake witwaspreventie, zoals haar interne organisatie, aanhoudende waakzaamheid en meldingsplicht worden uitgevoerd in overeenstemming met PETILLION’s witwaspreventie-beleid.

bottom of page